نقش تعاون
پرینت
#۶١٣٢
97/06/11 يكشنبه 12:05

نقش تعاون

غزاله فرقان طريقه- منظور از مشاركت دخالت دادن افراد در تصميم گيري است . دموكراسي شيوهاي است كه انسانها درآن تصميم مي گيرندو روشي براي حقانيت تصميم گيران محسوب مي شود. هدف از واژه دموكراسي يا مشاركت مردمي تعيين اقداماتي است كه مي توان بر اساس اين مفهوم و از طريق عضويت در تعاوني نكات سودمندي را به اعضاء آموزش داد.

به منظور تحقق كامل مشاركت مردمي در فعاليتهاي تعاوني ضروري است  اعضاي تعاونيها براي مشاركت آمادگي داشته باشند، تعاونيها براي پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مشاركت آماده باشند، مشاركت به عنوان بخشي از وجوه تمايز تعاونيها با شركتهاي رقيب قلمداد شود و مشاركت به عنوان وسيلهاي براي دفاع از ارزشهاي اعضاء و رفع نيازهاي آنان تلقي گردد.

ساختارهاي مشاركتي تعاوني ها براي اعضاء جنبه حياتي دارد. زيرا به ياري آن مي توان سازمانهايي مسئول و موفق براي برآورده ساختن نيازها و تحقق بخشيدن به آرزوهاي آنان ايجاد كرد.

  هدف مشاركت، از نظر اقتصادي افزايش بهره‌وري، از نظر رواني، به رسميت شناختن ارزش‌هايانساني و از نظر اجتماعي، تقويت حس همكاري افراد از طريق اختيار دادن به آن‌ها در فرايندتصميم‌گيري مي‌باشد كه موجب مي‌شود از تعارضات موجود كاسته شود و طرفين، با داشتن حق و فرصت مساوي براي تبادل نظر و تصميم‌گيري درباره مسائل، خود را متعلق به گروه واحد بدانند. 

      در مشاركت تمام افراد شايستگي‌هاي نويني در خودشان مي‌پرورنداين شايستگي‌هاي محوري عبارت‌اند از: خودمديريتي، تفكر انتقادي، مهارت‌هاي انسجام‌آفرين ارتباطي، قابليت يادگيري دو جانبه و تصميم‌گيري انعطاف‌پذير كه از شروط لازم براي مشاركت موفقيت‌آميز محسوب مي‌شود و همه انسان‌ها به آن نياز دارند. 

      يكي ديگر از عواملي كه زمينه را براي مشاركت در سازمان‌ها مهيا مي‌سازد وجود بستر فرهنگي مناسب در سازمان‌هاست؛ يعني قبل از اينكه افراد را به شركت در فعاليت‌هاي سازمان ترغيب و تشويق كنيم، بايد كاري كنيم كه افراد نگرش و طرز تفكر مناسبي از كار گروهي و مشاركت داشته باشند؛ به طوري كه بتوانند در مقابل اختلاف نظرها، انتقادها و سليقه‌هاي مختلف از خود انعطاف نشان دهند. مشاركت تابع نگرش است، كه عبارت‌ است از حالت عاطفي مثبت يا منفي نسبت به موضوعي .

     نگرش منشأ كليه رفتارهاي فردي و اجتماي است و فرايند جامعه‌پذيري دربرگيرنده فراينديپيوسته از شكل و تغيير دادن نگرش است. نگرش داراي سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري مي‌باشد. مجموعه اطلاعات، آگاهي‌ها و دانش‌ها جزء شناختي نگرش را تشكيل مي‌دهد، جزء عاطفي شامل احساساتي است كه بر اثر مواجهه با موضوعي در شخص برانگيخته مي‌شود و ارزشيابي او را از آن موضوع مشخص مي‌كند، و جزء آمادگي براي عمل (رفتار) مي‌باشد كه شخص در مواجهه با موضوع مورد نظر به گونه معيني رفتار مي‌كند . 

      براي ايجاد مشاركت مؤثر بايد جامع‌ترين نگرش را در كليه ابعاد در مخاطبان ايجاد كرد؛به‌طوري‌كه مخاطب آگاهي، اطلاعات و حقايق لازم را براي شناخت زمينه‌هاي اجتماعي مشاركت به دست آورد، و نحوه طراحي و ارائه برنامه‌ها علاقه‌مندي لازم را براي قبول مسئوليت‌هاي اجتماعي در فرد به وجود آورد و در نهايت برنامه‌ها بتواند مخاطب را براي مشاركت مؤثر در صحنه‌هاي اجتماعي آماده كند. مسلماً براي ايجاد اين آمادگي، مؤثرترين طريقه، ايجاد موقعيت‌هاي اجتماعي و صحنه‌هاي علمي است تا مشاركت را منطقي، واضح و لمس‌پذير سازد. 

      در ايجاد مشاركت‌پذيري عوامل متعددي از قبيل خانواده، نظام آموزشي مدارس، نوع شخصيتافراد، محيط اجتماعي و ... دخالت دارند كه مؤثرترين آن‌ها خانواده و نظام آموزشي مدارس مي‌باشد. 

 يكي از نكات مهمي كه با موفقيت تعاوني ها ارتباط دارد؛ جلب مشاركت اعضاء در غعاليتهايتعاوني است . اين موضوع ميتواند جايگاهي براي تعاوني ايجاد كند كه در سايه آن اعضاء شركت همديگر را بهتر بشناسند وفعاليتهاي اقتصادي به شيوهاي كمتر رسمي و به نحو مطلوب انجام شود .

   كساني كه با امور تعاوني سر وكار دارند به خوبي ميدانندكه بعضي از تعاوني ها از حالت واقعيخود خارج وسال به سال در صد اعضائي كه در مجامع عمومي و در انتخابات شركت مي كنند كاهش مي يابد . مشكل اين گونه شركتهاي اين است كه چگونه در صحنه اقتصاد رشد چشمگيري داشته باشند و در عين حال اعضاي تعاوني در كارها مشاركت داشته و بر امور بازرگاني تعاوني نظارت كنند.

اما تا چه حد در زمینه مشارکتی در تعاونی ها موفق بوده ایم، مشخص نیست. البته تعطیلی گاه به گاه تعاونی ها و توقف هایی که در مسیر فعالیت آن ها پیش می آید گویای آن است که در امر مشارکت خوب نتوانستیم تعامل کنیم و این خود آغازی است برای بر هم خوردن نظم و رقابت هایی که به هیچ عنوان بوی تعامل و سلامت نمی دهند.البته اقدامات خوبی در جهت جلب مشارکت در تعاونی ها قرار بر اجرابود که متاسفانه درگیری های سازمانی این اقدامات را تا حد حرف نگه داشت و این گونه بود که شاهد بر هم خوردن بسیاری از تعاونی ها در سطوح مختلف بودیم. در واقع از تكنيكهاي جلب مشاركت اعضاء درتعاونيها می توان به به افزايش مشاركت اعضاء ،  نوسازيساختار سازماني ،  توسعه فعاليت كاركنان و  قبول مسئوليتهاي اقتصادي و اجتماعي اشاره کرد که در  فراهم آوردن این شرایط چندان مثبت عمل نکردیم.

در واقع نقاط ضعفی در مباحث سازمانی به برخی مسائل دامن زده و بسیاری از اقدامات را در همان مراحل اولیه متوقف کرد.

 

نکته جالب این جاست که مجمع عمومي كانون هاي نمايش اقتدار ومشاركت مؤثر اعضاء در امور تعاوني قلمداد مي گردد و این زمینه در مشارکت هایی که از سوی اداره تعاون مشخص می گردد، هویدا نیست. اشکال کار کجاست و چه کسی و با چه هدفی پشت این سیاست ها عمل می کند، کسی نمی داند.

 

شاید یکی از مشکلات حاکم این باشد که زمينه هاي جديد براي فعاليت اعضاءابداع و شناسايي نمی شود. این خود می تواند به عنوان عاملی تمامی مشارکت های افراد را به سمت تفرقه سوق داده و تشکلی را که با هدفی مشخص گرد هم آمده اند را به سادگی هرچه تمام تر فروپاشد.

ازطرفی  توسعه مشاركت اعضاءدر امور بازرگاني به میدان جنگی مبدل شده است که در آن هر کس برای خود حس رهبری و تصمیم گیری دارد و این خودبینی ها و عدم مشارکت های گروهی سبب مشکلاتی می شود که امروز همگی از صدمات آن آگاهیم. این در حالی است که مشاركت اعضاء در امور بازرگاني به منظور افزايش قدرت ونيز هدايت عمليات با هدف رفع نيازهاي اقتصادي وتامين مالي تعاوني توسعه يابد. 

در کنار این ها  روابط بين اعضاء ومديران باید تقويت گردد. متاسفانه یا البته خوشبختانه در پست و مقام های مدیریتی دیوار محکمی بین اعضا و مدیران ایجاد شده است که بسیاری از تصمیم گیری های جمعی را به سبب وجود این دیوار جداکننده، با مشکل روبرو کرده است. در واقع امروز مدیر بودن تعاریف جدیدی پیدا کرده است و روابط عمومی های سازمان ها به شکل لسان مدیران مطرحند. این زمانی اتفاق می افتد که برای گفت و گو با مدیری تماس گرفته می شود و مدیر برای تکمیل اطلاعات فردی که شاید در غالب خبرنگار باشد را به روابط عومی ارجاع می دهد. 

 

 البته روشهايي كه تعاونيها مي توانند براي ايجاد ساختار جديد وافزايش دخالت اعضاء بمنظور تقويت ارتباطات و فرصتها و ريشه هاي تعاوني در اجتماع بكار گيرند می تواند شامل  گسترشارتباطات با ديگر سازمانهاي تعاوني جهت حمايت از فعاليتهاي بازرگاني،  تشكيل و ايجادگروههاي كاري دايمي و ترغيب اعضاي ناراضي به بحث در باره مشكلات و پيدا كردن راههاي رفع آن، تلاش براي كسب هويت اعضاء در تعاوني نظير فروشگاه محلي و همچنین برقراري ارتباط سازنده با مجامع محلي و منطقه اي باشد که در ایران و خصوصا در کلانشهر کرج کمتر شاهد پیاده سازی این گونه نظام ها هستیم.

 

لازم به ذکر است تعاونيها علاوه بر تعهد در زمينه هاي رفاه مادي اعضاء بايستي نقش فعال در ايجاد تعادل بين نيروهاي رقيب بازار ايفاء كنند به نحوي كه اعضاء آنان از فشارهاي كنترل نشده بازار زيان نبينند. بنابر اين مسئوليت تعاوني ها در دنياي كنوني خيلي بيش از پرداختن به امور بازرگاني است . لذا ضروري است مديريت تعاوني به طور مداوم دستاوردهاي تعاوني و كم و كيف آن را به اعضاء و كاركنان وكساني اطلاع دهد كه در خارج از تعاوني هستند .

      مشاركت‌ها، چنانچه بر مبنايي صحيح پايه‌گذاري شوند، نتايج مثبت به بار خواهند آورد ومشاركت دادن مردم در امور اجتماعي و فرهنگي از اين امر مستثنا نيست و اين مسأله نتايج مثبتي دارد كه از آن جمله موارد ذيل است: معنويت و اخلاق بر جامعه حاكميت مي‌گردد؛ بهره‌وري در كار افزايش مي‌يابد؛ از تمامي منابع محلي به صورت بهينه بهره گرفته مي‌شود؛ حمايت‌هاي ملي از مدرسه‌ها تحقق مي‌يابد؛ سرخوردگي از كار و افسردگي كاهش مي‌يابد؛ دگرگوني و تحول در امور اجتماعي و فرهنگي پرشتاب مي‌گردد؛ ايستادگي‌ها و مقاومت‌ها كاهش پيدا مي‌كند؛ اعتماد مردم به يكديگر زياد مي‌شود؛ مردم‌سالاري و بالندگي انسان‌ها تحقق مي‌يابد؛ انسان‌ها مفعول جهان ديگران نمي‌شوند، بلكه فاعل جهان خود مي‌گردند؛ انسان‌ها در تعيين سرنوشت خود شركت مي‌كنند؛ شنيدن صداي ديگران براي انسان‌ها آسان مي‌شود؛ حاشيه‌نشيني كه نوعي استعمارزدگي است، از ميان مي‌رود؛ انسان‌ها توان و نيروي بيشتري مي‌يابند و ترس و وحشت ناشي از تنهايي رخت بر مي‌بندد؛ فرهنگ سكوت در هم مي‌شكند و آگاهي‌ها افزايش پيدا مي‌كند؛ خلاقيّت‌ها شكوفا مي‌شود و توسعه همه‌جانبه تحقق مي‌يابد؛ توليد، توزيع و مصرف نظام‌مند مي‌شود؛ عدالت اجتماعي ايجاد مي‌گردد.

 

 

 

 

SecImgSesجستجوی در سایت
فرديس نيوز را به ديگران معرفي كنيد
ارسالی مخاطبین
پارک تندرستی و جمعیت یکسان سگ ها و انسان ها پارک تندرستی و جمعیت یکسان سگ ها و انسان ها
پارک تندرستی شبها محل جولان افراد صاحب سگ و سگ هاست!
مسئولین فکری به حال پارک ها بکنند! مسئولین فکری به حال پارک ها بکنند!
وضعیت پارک تندرستی صدای شهروندان را درآورد
آقای وحیدی، برنامه ای برای رفتگران فردیس دارید؟! آقای وحیدی، برنامه ای برای رفتگران فردیس دارید؟!
به رفتگران که زحمتشان دیده نمیشود توجه ویژه داشته باشید
تبلیغات=09121974180
فردیس من صدای شما تلگرام کانال خبری

آخرین اخبار البرز
تیم اقتصادی البرز مسلط و قوی عمل می کند تیم اقتصادی البرز مسلط و قوی عمل می کند
شهبازی : رونق اقتصادی و امنیت سیاسی البرز را با جدیت دنبال می کنیم ...
اتحاد مسئولان برای نیل به توسعه  البرز و ایجاد آرامش اتحاد مسئولان برای نیل به توسعه البرز و ایجاد آرامش
گشایش برخی از تنگناهای البرز نیازمند تدبیر ملی است ...
تأکید سرپرست استانداری البرز ؛ تأکید سرپرست استانداری البرز ؛
تعیین تکلیف بیمارستان امام خمینی (ره) در اسرع وقت ...
ضرورت تشکیل کارگروه فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان های البرز ضرورت تشکیل کارگروه فرعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان های البرز
شهبازی: برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فرش قرمزی از حمایت پهن کنیم ...
راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی
توسعه صادرات غیر نفتی و اتکا به اقتصاد مقاومتی ...
معاون استاندار البرز مورد تأکید قرار داد: معاون استاندار البرز مورد تأکید قرار داد:
اهمیت فناوری و فعالیت استارتاپ ها در توسعه کشورها ...
درنشست هم اندیشی مجمع نمایندگان  استان البرز با اداره کل کتابخانه های عمومی تأکید شد؛ درنشست هم اندیشی مجمع نمایندگان استان البرز با اداره کل کتابخانه های عمومی تأکید شد؛
لزوم همکاری همه ارگان ها و ادارات استان با کتابخانه های عمومی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی ...
پیگیری توسعه فرودگاه بین المللی پیام؛   پیگیری توسعه فرودگاه بین المللی پیام؛
در پنجمین نشست کارگروه توسعه فرودگاه پیام ...